Wartości - logo sp220 Czy z „220” wiążą się jakieś przesądy? Nie wiemy. Ale to nie ma znaczenia. Nam „220” kojarzy się z… marzeniami. W ponad pięćdziesięcioletniej historii szkoły dziesiątki roczników warszawskich dzieci pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli uczyły się, jak przekuwać swoje marzenia w czyny, jak przekuwać je w przyszłość. W tym dziale witryny przedstawiamy, jaką nasza szkoła jest dziś i jaką szkołą chcemy być w przyszłości.

Więcej o: Wartości

Misja Szkoły

Szkoła winna być instytucją, w której zawsze będzie miejsce dla tolerancji, kultury, nauki, wzajemnego szacunku i sukcesu.

Więcej o: Misja, wizja i cele

sp budowaHistorię mamy na pewno ciekawą. Szkoła mieści się w budynku wybudowanym dzięki społecznym datkom. (...) Tak więc - historię mamy na pewno ciekawą… Z niej wyrastają różne kultywowane w szkole tradycje.

Więcej o: Historia i tradycje

Do tradycji naszej szkoły wpisał się od kilku lat organizowany rokrocznie Majowy Piknik Sportowy. Każdego roku formuła pikniku jest inna, zaś jego głównym zamierzeniem jest współdziałanie i wspólne świętowanie dzieci, rodziców oraz kadry szkolnej. W tym dziale przedstawiamy informacje o ubiegłorocznych edycjach oraz o planach i pracach organizacyjnych tegorocznego wydarzenia.

Więcej o: Majowy Piknik Sportowy

symbol kiermaszu pod bialym aniolem - anioł niosący ubraną świątecznie choinkęKażdego roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbywa się kiermasz "Pod Białym Aniołem", w trakcie którego można zakupić przygotowane przez uczniów ozdoby świąteczne. Rokrocznie wydarzenie uświetnione jest przedstawieniem teatralnym o tematyce świątecznej, w którym występują uczniowie naszej szkoły.

Więcej o: Kiermasz Pod Białym Aniołem

stanislaw kopczynski
Stanisław Kopczyński. Syn Ziemi Mazowieckiej. Lekarz. Przyjaciel dzieci. Społecznik. Działał na rzecz poprawy higieny w polskich szkołach. Autor podręcznika dla nauczycieli "Higiena szkolna. Podręcznik zbiorowy dla kierowników szkół, nauczycieli i lekarzy szkolnych". Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem Stanisława Kopczyńskiego.

Więcej o: Patron szkoły

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej o: Organizacja

kadra 01.09.17 Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej o: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Więcej o: Dyrekcja Szkoly

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Więcej o: Rada Pedagogiczna

Naszą rolą, jako rodziców w szkole jest wsparcie naszych dzieci w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Winniśmy czynić to w granicach kompetencji określonych przez prawo oraz dobry obyczaj. Działamy indywidualnie lub w formie przedstawicielstwa: na poziomie klasy przez Radę Oddziałową, zaś na poziomie szkoły przez Radę Rodziców.

Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób jako rodzice tej szkoły działamy i współpracujemy, aby osiągnąć najważniejszy dla nas cel: dobro naszych dzieci.

Więcej o: Rada Rodziców

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

Więcej o: Samorząd Uczniowski

Kadra naszej Szkoły liczy 80 osób, w tym 60 nauczycieli i 20 pracowników pionu administracyjnego i obsługi. Zapraszamy do zapoznania się z naszym gronem nauczycielskim i zespołem administarcyjnym.

Więcej o: Kadra Szkoły

budynek sp220Szkoła mieści się w trzykondygnacyjnym budynku. W trakcie wakacji przeprowadzane są większe remonty, mające na celu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i wymagań współczesnych. Szkoła urządzona jest dzięki temu nowocześnie, estetycznie, w klasach wymieniono meble, systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej o: Obiekty, pracownie, gabinety

Nauczyciele bibliotekarze:

Monika Kluz,

Anna Sokołowska,

Danuta Umińska.


Misja biblioteki szkolnej

Biblioteka propaguje czytelnictwo, organizując różne akcje i konkursy, między innymi:

 • Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych,
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 • Cała Polska Czyta Dzieciom,
 • Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I,
 • Spotkania literackie w ramach działalności Klubu Młodego Pisarza,
 • Wybór najlepszego czytelnika
 • Akcja „Pomóż bibliotece szkolnej”
 • Wystawy książek napisanych przez uczniów,
 • Konkursy literackie (np. Szkolna Literacka Nagroda Nobla) i plastyczne,
 • Konkursy pięknego czytania
 • Akcja „ZACZYTANI”, w której zbieramy książki dla bibliotek w szpitalach dziecięcych.
 • Od wiosny 2017r. NOC BIBLIOTEK dla uczestników konkursów bibliotecznych i dla zespołu asystentów bibliotecznych
 • Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Historia biblioteki

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiła przeprowadzka naszej biblioteki z sali nr 45 do sali nr 27 na pierwszym piętrze.

Od wielu lat trwa akcja: „Pomóż bibliotece szkolnej”, dzięki której otrzymujemy wiele darów książkowych od naszych uczniów i ich rodziców, za co zawsze serdecznie dziękujemy!

Od stycznia 2012 r. biblioteka wypożyczała książki przy użyciu programu komputerowego MOL Optivum. Od roku 2016 korzystamy z programu MOL NET+.

Od kilku lat biblioteka wypożycza całym klasom podręczniki szkolne, początkowo były one tylko dla klas pierwszych, a od roku szkolnego 2016/2017 z bezpłatnych podręczników mogą korzystać uczniowie klas I - VII, a od 2017/2018 wszystkie klasy (I - VII)

Obecnie w naszym księgozbiorze posiadamy ponad 18 tysięcy książek i liczba ich sukcesywnie rośnie.

Biblioteka wyposażona jest również w duży, płaski telewizor z odtwarzaczem DVD. Dzięki temu dzieci, którym organizujemy zajęcia opiekuńcze, mają możliwość obejrzenia ciekawych, wartościowych filmów.

Więcej o: Biblioteka

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez firmę Betika Beata Zawadzka, dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Posiłki wydawane są w godzinach: 11:30 - 14:30.

Więcej o: Stołówka

uczniowie klas od 4 do 7, zakończenie roku szkolnegoKażdego roku w szkole tworzone są 3-4 nowe klasy pierwsze, wśród nich oddziały sportowe - akrobatyka i gimnastyka artystyczna. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte, w tym klasy sportowe, których uczniowie trenują koszykówkę, siatkówkę, akrobatykę i gimnastykę artystyczną. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas sportowych.

Więcej o: Oddziały i klasy

Tu zamieszczona została lista klas I - III w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 wraz z informacją o wychowawcach poszczególnych oddziałów.

Więcej o: Edukacja wczesnoszkolna

Tu zamieszczona została lista klas IV - VIII w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 wraz z informacją o wychowawcach oraz wychowawcach wspierających poszczególnych oddziałów.

Więcej o: Klasy IV-VIII

Sportowcy są chlubą naszej szkoły zdobywając medale zarówno w rywalizacji szkół warszawskich, jak i na arenie krajowej i międzynarodowej. W naszej placówce działają cztery sekcje sportowe: akrobatyki sportowej, piłki siatkowej dziewcząt, koszykówki chłopców i gimnastyki artystycznej.

Więcej o: Klasy sportowe

Koła, kluby, zespołyA po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Dla uczniów z trudnościami lub kłopotami w nauce organizowane jest douczanie i zajęcia terapeutyczne. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej o: Koła i zespoły

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS) to ogólnopolski projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany do dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest upowszechnianie sportu, a w szczególności siatkówki.

Więcej o: Siatkarski Ośrodek Szkolny

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej o: Praca szkoły

WydarzeniaNasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły, gdzie w hali sportowej odbywa się dla nich uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Kiedy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane jest nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Pasowanie na Ucznia, Kiermasz pod Białym Aniołem, Dzień Patrona Szkoły i Majowy Piknik Sportowy.

Więcej o: Wydarzenia

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie uczestniczą w uroczystym rozpoczęciu, które odbywa się na hali sportowej i do którego starsze klasy przygotowują się pod koniec minionego roku szkolnego oraz w trakcie trwania wakacji. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane jest nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dzień Niepodległości, Kiermasz "Pod Białym Aniołem", Dzień Patrona Szkoły i Majowy Piknik Sportowy.

Więcej o: Imprezy i uroczystości

ZamierzeniaZapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Więcej o: Zamierzenia

W tym dziale znajduje się lista planów zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych organizowanych w szkole. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię plany zajęć.

Więcej o: Zajęcia pozalekcyjne

W tym dziale znajduje się lista komunikatów o planowanych i przeprowadzonych spotkaniach, wywiadówkach i radach pedagogicznych. Ponadto znajdziesz informację na temat ważnych wydarzeń, terminów testów sprawdzających i dni wolnych od nauki. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię informacje.

Więcej o: Kalendarz

wymaganiaCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja

W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Więcej o: Wymagania edukacyjne

W tym dziale prezentujemy obowiązujące w naszej szkole ogólne zasady oceny zachowania dotyczące wszystkich uczniów oraz wymagania na poszczególne oceny stosowane w klasach IV-VIII. Szczegółowe zasady oceniania zachowania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocena z zachowania

W tym dziale znajdują się omówienia obowiązujących w szkole ogólnych zasad oceniania i klasyfikacji. Szczegółowe zasady oceniania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocenianie i klasyfikacja

Nauka i udział w różnych przedsięwzięciach szkoły wymaga odpowiedniego wyposażenia. Przedstawiamy tutaj propozycje „wyprawek” ucznia klasy pierwszej oraz wyprawkę oddziału przedszkolnego.

Więcej o: Wyprawka ucznia

Pomoc - SojusznicyKażdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej o: Pomoc i sojusznicy

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice, którzy chcą ubezpieczyć dziecko, dokonują wpłaty na konto firmy ubezpieczeniowej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi artykułami.

Więcej o: Ubezpieczenie NNW