Ocena bieżąca

w klasie I wyrażona jest stemplami:

 • BRAWO WSPANIALE – uczeń samodzielnie rozwiązuje nowe problemy i zadania, aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie i systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł wiedzy, wypowiedzi ustne i pisemne dotyczą podanego tematu, są poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym,
 • PRACA DOBRZE WYKONANA – dziecko uczestniczy w zajęciach, jego postępy i osiągnięcia pozwalają na zastosowanie posiadanych umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • ZADOWALAJĄCO – uczeń sporadycznie aktywny na zajęciach, jego osiągnięcia i postępy pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań i problemów o średnim stopniu trudności,
 • SŁABO – dziecko nie wykazuje aktywności na zajęciach, jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,
 • NIEZADOWALAJĄCO – uczeń nie opanował bieżącego zakresu materiału.

Taka skala ocen bieżących w klasie I dotyczy wszystkich edukacji. Oceny z religii w klasach I–III wyrażone są oceną cyfrową w skali 1– 6.

Ocena bieżąca w klasach II – III wyrażona jest oceną cyfrową w skali 1 – 6, aby przygotować i przyzwyczaić uczniów do takiego oceniania w kolejnym etapie edukacji. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym i celującym, „–”, przy czym „+” podwyższa ocenę o 1/3 stopnia, a „–” obniża ocenę o 1/3 stopnia.

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych sporządzana na koniec roku szkolnego uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz zachowanie dziecka.

W klasach I–III w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia się następujące obszary:

 • możliwości dziecka,
 • zaangażowanie ucznia i wkład pracy,
 • stopień opanowania materiału,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • osobiste sukcesy dziecka.

Ocena sporządzona na koniec I półrocza w styczniu/lutym, w formie tabelki podsumowuje poziom zdobytej wiedzy i umiejętności ucznia z określonych dziedzin edukacyjnych oraz zachowanie.

Ocena zachowania

w klasach I–III uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wyraża opinię nauczycieli o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Ocena zachowania w klasach I–III dokonywana jest na koniec I półrocza w formie tabelki i opisowo na koniec roku szkolnego. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę następujące aspekty:

 • stosunek do poleceń, uwag i próśb nauczyciela,
 • zachowanie na przerwach,
 • panowanie nad emocjami, takimi jak gniew, złość,
 • zachowanie na lekcjach,
 • systematyczność odrabiania prac domowych,
 • posiadanie potrzebnych przyborów, materiałów i pomocy,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • punktualność,
 • bezpieczne zachowanie podczas wycieczek.

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, jak również promocję lub ukończenie szkoły.