Podstawa prawna:  

  1. Ustawa o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004.256.2572 j.t.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 października 2012 w sprawie  warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych i  szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2012.1129) 
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 października 2012 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu  rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego (Dz. U. 2015.1942) 
  4. Testy naborowe dla klas sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego Polskiego Związku Gimnastycznego.Maksymalna liczba punktów 100 

Szkolenie sportowe w zakresie akrobatyki sportowej rozpoczynają dziewczynki i chłopcy od I klasy szkoły podstawowej. W ramach 10 godzin tygodniowo uczniowie mają: 4 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin treningu specjalistycznego z gimnastyki i akrobatyki sportowej; skoków na ścieżce i ćwiczeń zespołowych i tańca. Uczniowie trenujący akrobatykę mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Koła Sportowego oraz działającego w szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Trenerzy:

  • Robert Kowalski
  • Beata Gonciarz
  • Anna Badurka
  • Anna Singh