Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę nieodpowiednią i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30 (wagaruje)
 • Notorycznie spóźnia się na lekcje (powyżej 20 spóźnień nieusprawiedliwionych)

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Jest pilny, sumienny, z reguły przygotowany do zajęć
 • Pracuje na miarę swoich możliwości
 • Jest aktywny

Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wyraża opinię nauczycieli o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

Ocena zachowania w klasach I–III

 Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Jest pilny, sumienny, zawsze przygotowany do zajęć
 • Pracuje na miarę swoich możliwości i stale czyni postępy
 • Jest aktywny
 • Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły
 • Nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione spóźnienia.

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Pracuje na miarę swoich możliwości
 • Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły
 • Ma do 10 nieusprawiedliwionych nieobecności i nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych spóźnień.
 • Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane w obowiązującym terminie (7 dni roboczych)

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Stara się pracować na miarę swoich możliwości
 • Z reguły przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły
 • Ma nie więcej niż 20 nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 15 nieusprawiedliwionych spóźnień.
 • Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane w obowiązującym terminie (7 dni roboczych)