W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

STOPIEŃ CELUJĄCY - 6

otrzymuje uczeń, który:

 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 • korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada porównywalne osiągnięcia.

STOPIEŃ BARDZO DOBRY - 5

otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 • potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych.

STOPIEŃ DOBRY - 4

otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
 • potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień.

STOPIEŃ DOSTATECZNY - 3

otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,
 • współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję, jaką przyjąć postawę,
 • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne.

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY - 2

otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,
 • rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy,
 • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela.

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY - 1

otrzymuje uczeń, który:

 • posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.