Uchwałą nr XLV/1081/2017 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zostały wytyczone następujące granice obwodu SP220:

  • od przecięcia granicy dzielnicy Śródmieście z osią Al. Solidarności”, wzdłuż osi Al.„Solidarności” do przecięcia z osią ul. gen. W. Andersa,

Nasza szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

  • prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia;
  • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

Szkoła realizuje działalność wychowawczą i profilaktyczną

w oparciu o program wychowawczo–profilaktyczny, który obejmuje:

  • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
  • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.