Uczeń poza ocenami bieżącymi otrzymuje również oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:

 
LP Nazwa oceny Stopień wyrażony cyfrą Skrót oceny
1. Celujący 6 cel
2. Bardzo dobry 5 bdb
3. Dobry 4 db
4. Dostateczny 3 dst
5. Dopuszczający 2 dop
6. Niedostateczny 1 ndst


Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w punktach 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w punkcie 6 tabeli.