Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Stara się pracować na miarę swoich możliwości
 • Z reguły przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły
 • Ma nie więcej niż 20 nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 15 nieusprawiedliwionych spóźnień.
 • Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane w obowiązującym terminie (7 dni roboczych)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej     

 • Stara się szanować wszystkich członków społeczności szkolnej
 • Z reguły szanuje podręczniki, książki z biblioteki
 • Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów
 • Stara się dbać o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

Dbałość o honor i tradycje szkoły             

 • Bierze udział w uroczystościach szkolnych i z reguły nie zakłóca ich przebiegu
 • Ubiera się stosownie do okoliczności i miejsca
 • Rzadko bierze udział w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela

Dbałość o język ojczysty

 • Nie używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób             

 • Na ogół stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią      

 • Sporadycznie otrzymuje uwagi. Nie zawsze wykazuje chęć poprawy
 • Jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń

Okazywanie szacunku innym osobom     

 • Najczęściej wykazuje obojętny stosunek do problemów innych i tego, co się dzieje w jego środowisku
 • Nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej