Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego ogłasza „Otwarty konkurs ofert” w sprawie wsparcia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.

Konkurs obejmuje przeprowadzenie specjalistycznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą szkolną dotyczącą problemów i potrzeb uczniów potrzebujemy:

W I półroczu

Dla trzech klas I - zajęcia z zakresu integracji grupy oraz budowania pozytywnych relacji rówieśniczych

Dla trzech klas II – zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności współpracy w klasie, uczenia się radzenia sobie z trudnymi emocjami

Dla trzech klas III – zajęcia z zakresu uczenia się właściwych sposobów reagowania w sytuacjach niebezpiecznych

Dla trzech klas IV – zajęcia w zakresie kształtowania umiejętności współpracy w klasie, integracji grupy, kształtowania pozytywnej hierarchii wartości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości

Dla dwóch klas V – zajęcia w zakresie zapobiegania sytuacjom odrzucenia i izolacji w klasie, kształtowania umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej w klasie

Dla pięciu klas VI – zajęcia w zakresie budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobiegania zachowaniom agresywnym i przemocy

Dla czterech klas VII – zajęcia w zakresie eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy)

Dla trzech klas VIII – zajęcia z zakresu problematyki zapobiegania wczesnym i ryzykownym zachowaniom seksualnym

W II półroczu

Dla trzech klas I – zajęcia z zakresu uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością, kształtowania umiejętności współpracy w klasie

Dla trzech klas II – zajęcia z zakresu integracji grupy oraz budowania pozytywnych relacji rówieśniczych

Dla trzech klas III – zajęcia z zakresu uzależnień behawioralnych (komputer, telefon, internet)

Dla trzech klas IV – zajęcia w zakresie uzależnień behawioralnych (komputer, telefon, internet)

Dla dwóch klas V – zajęcia w zakresie budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobiegania zachowaniom agresywnym i przemocy

Dla pięciu klas VI – zajęcia w zakresie uzależnień behawioralnych (komputer, telefon, internet)

Dla czterech klas VII – zajęcia z zakresu problematyki depresji oraz zaburzeń odżywiania

Dla trzech klas VIII - zajęcia z zakresu eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy)

Zajęcia powinny być oparte na metodach aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży.

Oferta zajęć powinna zawierać:

  1. informację o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o finansowanie
  2. grupę docelową – odbiorcę zajęć
  3. opis oferty
  4. kosztorys
  5. cv osób odpowiedzialnych za przeprowadzone zajęcia.

Oferty należy składać do 7 września 2020 r., do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły.

Komisja konkursowa składa się z: dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa.

Komisja do 9 września 2020 wybiera i rekomenduje oferty, które do 9 września 2020 złoży w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych.